#DiwaliWithMi – Baba Sehgal

#DiwaliWithMi – Baba Sehgal

Breathefree #InhalersHainSahi

Breathefree #InhalersHainSahi

Tara Sutaria for Bobbi Brown: #FestiveShades

Tara Sutaria for Bobbi Brown: #FestiveShades

Teacher’s Day Unacademy

Teacher’s Day Unacademy

Philips Mirolta Pro

Philips Mirolta Pro

Xiaomi Independence Day

Xiaomi Independence Day

Fisher-Price #ForEveryMoment

Fisher-Price #ForEveryMoment

Xiaomi Father’s Day

Xiaomi Father’s Day

M.A.C Cosmetics: Meet your Matte

M.A.C Cosmetics: Meet your Matte

Xiaomi Redmi 7 launch

Xiaomi Redmi 7 launch